Colofoon, disclaimer en privacy

Vrije Universiteit Amsterdam
Afdeling Klinische, Neuro- & Ontwikkelingspsychologie
Sectie Klinische Psychologie
Van der Boechorstraat 1
1081BT Amsterdam

Felix Bolinski, MSc.

Telefoon: + 31 (0)20-5985-204
E-mail: icare.fgb@vu.nl

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Felix Bolinski, MSc.
Vrije Universiteit Amsterdam
Afdeling Klinische, Neuro- & Ontwikkelingspsychologie
Sectie Klinische Psychologie
Van der Boechorstraat 1
1081BT Amsterdam

De redactionele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze webpagina wordt gedragen door de instituties en personen, die deze webpagina hebben opgesteld en die hierna genoemd worden als aanspreekpartners. Mocht u vragen of suggesties hebben, kunt u de benoemde verantwoordelijke contacteren?

Disclaimer

De inhoud van deze website wordt zorgvuldig samengesteld. De aanbieder is echter  niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, en actualiteit van de inhoud. De aanbieder is jegens gebruiker niet aansprakelijk voor schade in verband met het gebruik van deze site.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens (hierna ‘gegevens’ genoemd) worden door ons uitsluitend verwerkt daar waar noodzakelijk en om een functionerende en gebruiksvriendelijke website ter beschikking te stellen, inclusief inhoud en de geboden diensten.

Volgens art. 4 lid 2 van de verordening (EU) 2016/679, d.w.z. Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ‘AVG’ genoemd) wordt ‘verwerken’ gedefinieerd als een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Door middel van de volgende privacyverklaring informeren wij u over de aard, mate, doel, duur en wettelijke basis van de verwerking van gegevens, in zoverre wij alleen of samen met anderen beslissen over het doel en de aard van verwerking. Bovendien informeren wij u hierna over externe componenten, die wij gebruiken om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren en te verhogen, in zoverre derden onder eigen verantwoordelijkheid gegevens verwerken.

Onze privacyverklaring is als volgt ingedeeld:

I. Informatie over ons als verantwoordelijke

II. Rechten van de gebruikers en betrokkenen

III. Informatie over verwerking van gegevens

I. Informatie over ons als verantwoordelijke

De verantwoordelijke van deze website in de zin van de privacy is:

Vrije Universiteit Amsterdam
Afdeling Klinische, Neuro- & Ontwikkelingspsychologie
Sectie Klinische Psychologie
Van der Boechorstraat 1
1081BT Amsterdam

Vertegenwoordigt door:

Felix Bolinski, MSc.

Telefoon: + 31 (0)20-5985-204
E-mail: icare.fgb@vu.nl

Functionaris gegevensbescherming van de Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam

Functionaris gegevensbescherming
Petra Tolen (p.m.tolen@vu.nl) en Tom Paffen (t.h.g.paffen@vu.nl)

II. Rechten van de gebruikers en betrokkenen

Met oog op de hierna verder toegelichte verwerking hebben gebruikers en betrokkenen het recht:

  • Op bevestiging of gegevens verwerkt worden, op inlichting over de verwerkte gegevens, op verdere informatie over de gegevensverwerking en op kopieën van de gegevens (art. 15 AVG);
  • Op rectificatie en het vervolledigen van onjuiste of onvolledige gegevens (art. 16 AVG)
  • Op verwijdering van hun betreffende persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging (art. 17 AVG), of als alternatief voor zover verdere verwerking nodig is (art. 17, lid 3 AVG) op beperking van de verwerking (art. 18 AVG);
  • Op behoud van de betreffende persoonsgegevens en op overdracht van deze gegevens naar anderen/verantwoordelijken (art. 20 AVG);
  • Om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, indien hij/zij van mening is dat de verwerking van de betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG (art. 77 AVG).

Bovendien is de verantwoordelijke verplicht om automatisch degenen die gegevens verstrekt hebben verkregen op de hoogte te stellen van rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of een verwerkingsbeperking (artikel 19 AVG). De verwerkingsverantwoordelijke kan van de hier bedoelde kennisgeving af zien indien dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Desondanks heeft de gebruiker het recht van inlichting over degenen die gegevens verstrekt hebben verkregen.

Overeenkomstig artikel 21 AVG hebben gebruikers en betrokkenen ook recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun betreffende gegevens op basis van artikel 6, lid f) AVG. Dit geldt vooral voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

 

III. Informatie over verwerking van gegevens

 Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of niet langer dan de bewaartermijn die sectorspecifieke wetgeving stelt.

Server data

Om technische redenen, met name omwille van het waarborgen van een  veilige en stabiele website, worden gegevens via uw browser aan ons c.q. onze webspace provider overgedragen. Door middel van deze zogeheten logfiles worden o.m. het type en de versie van uw browser en besturingssysteem, de website waarvandaan u op onze website bent beland (referrer URL), de door u bezochte pagina’s op onze website, de datum en tijd van uw bezoek aan onze website, en uw IP-adres opgeslagen. De logfiles worden tijdelijk bewaard, echter niet samen met andere door u verstrekte gegevens.

De gegevens worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 lit. f) AVG. Onze legitieme interesse is het verbeteren van de stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.

De gegevens worden binnen zeven dagen gewist, mits deze niet verder bewaard moeten worden als bewijsmiddel. Anders zijn de gegevens geheel of gedeeltelijk uitgesloten van verwijdering, totdat het incident volledig is opgelost.

Cookies

1. Session cookies

Wij gebruiken zogeheten cookies. Een cookie is een klein tekstbestand of andere opslagtechnologie die wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Door middel van cookies worden individueel bepaalde gegevens verwerkt, zoals bijvoorbeeld uw browser- of locatiegegevens, of uw IP-adres.

Dit zorgt ervoor dat de website naar behoren werkt en dat deze effectief en veilig is. Hierdoor kan de website in verschillende talen verwerkt en weergegeven worden. Bovendien maakt dit het gebruik van een winkelwagenoptie mogelijk.

De verwerking gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 lit b) AVG, mits de cookies gegevens verwerken die nodig zijn voor een contracteringsproces.

In het geval dat de verwerking niet het contracteringsproces dient, dan is onze legitieme interesse de functionaliteit van onze website. De wettelijke basis hiervoor is dan artikel 6 lid 1 lit f) AVG.

Door uw browser te sluiten worden deze session cookies gewist.

2. Third-party cookies

Onze website kan ook gebruik maken van third-party cookies. Is dit het geval dan gebruiken wij deze cookies voor marketing of analysedoeleinden, of om de functionaliteit van de website te verbeteren.

Meer informatie, met name over de doelen en de wettelijke basis van de verwerking van deze third-party cookies, vindt u in de informatieteksten hierna.

3. Cookies wissen

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De stappen die hiervoor nodig zijn hangen echter af van uw browser. Mocht u vragen hebben, wilt u dan de hulpfunctie van uw browser of het support team van uw browser raadplegen?

Bij zogeheten Flash cookies is het echter niet mogelijk om de verwerking via de browserinstellingen te verhinderen. In plaats daarvan moet u de instellingen van uw Flash player aanpassen. De stappen die u hiervoor moet ondernemen hangen af van uw Flash player. Mocht u hierover vragen hebben, wilt u dan de hulpfunctie of de ontwikkelaars van uw Flash player raadplegen?

Het verhinderen of beperken van cookie installaties kan echter de functionaliteit van onze website beperken.

Mocht u niet akkoord gaan met de verwerking kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Meer informatie vindt u onder ‘Cookies’.